Avui tres de desembre és el dia internacional de les persones amb discapacitat de NNUU i aquest mes de desembre també fa deu anys de la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Aquesta convenció no pretenia ser un mer recull de bones intencions, sinó que establia un doble mecanisme per a la implementació d’aquests drets: el Comitè dels Drets de les Persones amb Discapacitat, responsable del seguiment de la implementació de la Convenció, i la Conferència dels Estats membres. Els estats que ratifiquen la Convenció assumeixen l’obligació legal de respectar els estàndards establerts al text.

Barcelona, tot i no ser un estat, també va decidir adherir-se a la Convenció Internacional. En aquest context, no voldria deixar passar l’ocasió de posar en valor el compromís de l’Ajuntament de Barcelona amb la construcció d’un model de ciutat per a tothom, ja abans de la convenció de les NNUU del 2006, treballant al llarg del temps amb diferents iniciatives. En aquesta línia de treball, i a partir de la construcció de xarxa entre ciutats europees i de l’intercanvi d’experiències, l’Ajuntament va impulsar dos projectes internacionals a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) per al reconeixement i l’exercici dels drets de les persones amb diversitat funcional, que han arribat fins als nostres dies:

  • (1995) La Declaració de Barcelona “La ciutat i les persones amb discapacitat”
  • (1999)Observatori Europeu Ciutats i Pobles per a Tothom

A la Declaració de Barcelona s’hi van adherir nombroses ciutats de Catalunya, de l’Estat i d’altres països (369 ciutats de 14 països). Això va animar a la ciutat a crear un Observatori Internacional on 123 ciutats a més d’entitats de diferents països compartien idees, iniciatives i un banc de bones pràctiques per poder dur a terme les millors polítiques per a les persones amb discapacitat.

L’IMPD ha mantingut actius aquests dos projectes fins al moment actual i, tanmateix, ara s’ha considerat convenient fer-ne un tancament simbòlic, ja que l’entrada en vigor de la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat va suposar un nou paradigma legal i conceptual al qual és necessari ajustar-se, una Convenció i una declaració universal a la qual s’han adherit nombrosos països.

Avui seguim amb la mateixa voluntat de ser ciutat capdavantera en aquesta matèria. Una acció en múltiples vessants. Deixeu-me fer un repàs seguint alguns dels drets més destacats de la mateixa Convenció:

  • Dret a l’accessibilitat (art. 9 Convenció): El repte que tenim és iniciar un nou Pla d’Accessibilitat Universal, amb un procés participatiu. Hem començat la recollida de dades per al dignòstic i hem visitat tots els museus i teatres de la ciutat, hem visitat prop de 100.000 comerços, hem recollit informació sobre educació de més de 490 escoles, i continuem. En concret cal destacar algunes actuacions recents com la Guia per exposicions museístiques accessibles, amb la participació d’entitats i museus, la prova pilot que iniciarem per a parcs infantils més accessibles, o l’espai de participació per un transport més accessible (buscant millorar els sistemes d’informació i els sistemes de rampes) i per uns carrers més accessibles (repensant la plataforma única).
  • Dret a viure de manera independent i a formar part de la comunitat (art. 19 Convenció): L’impuls decidit que fa el govern de la ciutat per incrementar el programa de vida independent, i en concret al servei d’assistent personal, hem passat de 29 usuaris a 49 persones ateses aquest darrer any. També cal destacar els suport que donem als projectes d’autonomia personals de les entitats, i la voluntat de cedir més pisos per als projectes de vida independent de les persones amb diversitat funcional.
  • Dret a l’educació (art. 24 Convenció): Destacar la nostra relació amb el Consorci d’Educació de Barcelona per al debat i la millora de l’educació més inclusiva, com ara el suport prestat a la comunitat de persones sordes signistes perquè puguin estudiar en la llengua de signes catalana en les escoles de la ciutat que tenen aquesta oferta.
  • Dret a la salut (art. 25 Convenció): Impuls decidit dels nostres serveis d’atenció precoç a la infància amb discapacitat i la creació de la xarxa de serveis d’atenció a la infància on compartim recursos, coneixements i esforços per promoure l’autonomia personal i la salut de la infància amb discapacitat.
  • Dret al Treball i l’ocupació (art. 27 Convenció). Destacar la Xarxa per a la Inserció Laboral Barcelona en el mercat ordinari en les empreses, on ens hem unit vuit entitats per trobar més oportunitats de treball per les persones amb discapacitat. Destacar les Clàusules Socials de contractació de l’Ajuntamentde Barcelona per promoure entre altres, una major contractació de persones amb diversitat funcional.
  • Dret a la participació en la política i en la vida pública (art. 29 Convenció): Impuls de la participació en l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, i elecció directa de 10 representants de persones amb discapacitat en el nostre Consell Rector de 20 membres.
  • Dret a la participació en la vida cultural, les activitats d´oci i a l´esport (art. 30 Convenció): Programes de millora de l’accessibilitat dels museus de la ciutat, des de la Taula de Museus on hi ha museus, l’IMPD i les entitats. Impuls del teatre i del teatre infantil accessible assegurant una part de la programació que així ho sigui. Programa de suport al vestidor, d’ajut d’assistent en el vestidor, perquè les persones amb discapacitat puguin gaudir de la pràctica esportiva.

Volem una ciutat de tothom i per a tothom. No tenim els nostres drets garantits si no els tenim totes i tots.